Ubezpieczenia Rolne

Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym jest bardzo ważne dla wszystkich rolników, bez względu na rodzaj uprawy czy hodowli. Ubezpieczenia rolne pozwalają zawsze wyjść obronną ręką nawet z trudnych sytuacji życiowych. Polisą można objąć ochronę upraw, zwierzęta gospodarskie, sprzęt mechaniczny i zabudowania.

Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym jest bardzo ważne dla wszystkich rolników, bez względu na rodzaj uprawy czy hodowli. Ubezpieczenia rolne pozwalają zawsze wyjść obronną ręką nawet z trudnych sytuacji życiowych. Polisą można objąć ochronę upraw, zwierzęta gospodarskie, sprzęt mechaniczny i zabudowania.


Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

 

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników indywidualnych, czyli osób fizycznych będących posiadaczami lub współposiadaczami gospodarstw rolnych. Ubezpieczenie gwarantuje rekompensatę szkód powstałych w ubezpieczonych budynkach. Umowa ubezpieczenia budynków zawierana jest na wniosek rolnika, na okres 12 miesięcy.

 

Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę odszkodowania za szkody w budynkach powstałe wskutek:

 • ognia,
 • huraganu,
 • opadów śniegu,
 • powodzi,
 • podtopienia,
 • deszczu nawalnego,
 • gradu,
 • uderzenia piorunu,
 • eksplozji,
 • obsunięcia się ziemi,
 • tąpnięcia,
 • lawiny,
 • upadku statku powietrznego.

OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego


Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika, są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem gospodarstwa szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.


Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników jest wypłacane w wysokości szkody, nie wyższej jednak od sumy gwarancyjnej.


Suma gwarancyjna jest bardzo wysoka i wynosi odpowiednio:

 

 • w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwie rolnym

 

Ubezpieczenie zapewnia rolnikom szeroki zakres oferowanej ochrony ubezpieczeniowej za stosunkowo niską cenę. Jest produktem korzystnym i popularnym, a także łatwo dostępnym dla potencjalnych nabywców.

 

Ubezpieczenie mienia obejmuje:

 

 • sprzęt rolniczy,
 • ziemiopłody, materiały i zapasy,
 • zwierzęta gospodarskie,
 • ruchomości domowe,
 • stałe elementy mieszkania.

 

Ubezpieczenie chroni od skutków zasadniczych zdarzeń losowych, takich jak:

 

 • ogień,
 • huragan,
 • powódź,
 • podtopienie,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • opady śniegu,
 • uderzenie pioruna,
 • eksplozji,
 • obsunięcia ziemi,
 • lawina,
 • tąpnięcie,
 • upadek statku powietrznego.

 

Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w następstwie:

 

 • akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego,
 • porażenia zwierząt prądem elektrycznym.

Uprawy

 

Ubezpieczenie upraw stwarza rolnikom kilka możliwości zabezpieczenia swojej produkcji. Każdy ma możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia i tym samym dopasowania jego zakresu do swoich indywidualnych potrzeb. Oprócz ubezpieczenia produkcji roślinnej od klęsk losowych (przymrozków czy huraganów), powodujących czasami znaczne straty w plonach, rolnicy mogą także ubezpieczyć nakłady poniesione na uprawę roślin.


Obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych

 

Ubezpieczenie to skierowane jest do rolników prowadzących uprawę roślin, którym z tego tytułu przysługują dopłaty do składek ubezpieczeniowych. Składki na to ubezpieczenie są dotowane przez państwo. Rolnik płaci tylko 50% należnej składki, pozostałą część Towarzystwo Ubezpieczeniowe rozlicza z Ministerstwem Rolnictwa.

 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia uzależniony jest od uregulowań zawartych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
Ubezpieczeniem objęta może zostać prawie cała produkcja roślinna, a więc:

 

 • zboża,
 • kukurydza,
 • rzepak,
 • rzepik,
 • ziemniaki,
 • buraki cukrowe,
 • chmiel,
 • tytoń,
 • warzywa gruntowe,
 • drzewa i krzewy owocowe,
 • truskawki,
 • rośliny strączkowe.

 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody spowodowane przez:

 

 • powódź,
 • grad,
 • suszę,
 • ujemne skutki przezimowania,
 • przymrozki wiosenne,

Dobrowolne dotowane ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

 

Ubezpieczenie skierowane jest do producentów rolnych, w których posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne. Jest to ubezpieczenie, w którym składka jest dotowana z budżetu państwa. Wysokość dopłat do składki ubezpieczeniowej wynosi 50%.

 

Pełnym ubezpieczeniem od szkód spowodowanych przez huragan, deszcz nawalny, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę (cały pakiet ryzyk), objęta może zostać podstawowa produkcja upraw:

 • zboża,
 • kukurydzy,
 • rzepaku,
 • rzepiku,
 • ziemniaków,
 • buraków cukrowych,
 • chmielu,
 • tytoniu,
 • warzyw gruntowych,
 • drzew i krzewów owocowych,
 • truskawek,
 • roślin strączkowych.

Pełnym ubezpieczeniem od szkód spowodowanych przez huragan, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, oraz w wyniku uboju z konieczności (cały pakiet ryzyk), polisa obejmuje także zwierzęta gospodarskie, takie jak:

 • bydło,
 • konie,
 • owce,
 • kozy,
 • świnie,
 • drób,

Zwierzęta

 

Ubezpieczenie pozwala rolnikom zabezpieczyć produkcję zwierzęcą w bardzo szerokim zakresie. Ubezpieczyć można nie tylko zwierzęta gospodarskie, ale również trzodę chlewną w wielkich fermach, konie sportowe, a nawet strusie. Towarzystwo Ubezpieczeniowe pokrywa szkody powstałe w wyniku padnięcia i choroby zwierząt, a także skutki zdarzeń losowych m.in. ognia lub powodzi.

 

Ta strona korzysta z plików cookies. Jeśli nie akceptujesz plików cookies to zmień ustawienia swojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się, do czego wykorzystywane są te pliki zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies